OFERTAREGULAMIN

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług drukarni sitodrukowej.
 2. Korzystając z usług drukarni sitodrukowej, Klient akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 3. Drukarnia sitodrukowa zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym Klient zostanie poinformowany.
 4. Drukarnia sitodrukowa świadczy usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami branżowymi.

2. Zamówienia

 1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej, telefonu lub osobiście w siedzibie drukarni sitodrukowej.
 2. Wszelkie informacje dotyczące zamówienia, w tym specyfikacje, wzory, ilość i termin realizacji, powinny być przekazane drukarni sitodrukowej w sposób precyzyjny i kompletny.
 3. Drukarnia sitodrukowa zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

3. Realizacja zamówienia

 1. Drukarnia sitodrukowa dokłada wszelkich starań, aby zamówienia były realizowane zgodnie z ustalonymi specyfikacjami i terminami.
 2. Drukarnia sitodrukowa nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zamówienia spowodowane siłą wyższą lub z winy Klienta (np. brak dostarczenia kompletnych materiałów).
 3. Po zrealizowaniu zamówienia, Klient zostanie poinformowany o gotowości do odbioru lub wysyłki.
 4. Drukarnia sitodrukowa nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w kolorach między wzorem a zrealizowanym nadrukiem, wynikające z różnic technologicznych.

4. Płatności

 1. Warunki płatności za zamówienia są ustalane indywidualnie z Klientem.
 2. W przypadku braku płatności w ustalonym terminie, drukarnia sitodrukowa ma prawo wstrzymać realizację zamówienia.

5. Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności z zamówieniem, Klient ma obowiązek zgłosić reklamację w terminie 7 dni od daty odbioru lub dostawy.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez drukarnię sitodrukową w możliwie najkrótszym czasie.

6. Ochrona danych osobowych

 1. Drukarnia sitodrukowa gwarantuje poufność i ochronę danych osobowych Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego regulaminu będą rozstrzygane na drodze porozumienia między stronami.
 2. W przypadku braku porozumienia, spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie internetowej drukarni sitodrukowej.

Regulamin drukarni sitodrukowej jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i ma na celu zapewnienie przejrzystości i klarowności zasad współpracy z naszymi klientami.